Season 11, Episode 2 Highlight, Armando Vega’s Salsa Band

Armando Vega’s salsa band plays a vibrant tribute to Vega’s mother, MC3 hypnotizes with the romantic Latin Rock tune “Walking Around.” Episode 1102/Segment 1.

More from Season 11

2021-10-13T16:53:10+00:00